ยินดีต้อนรับ ⌞⍃⎗⌎⍄⌑⍀⍊⏲⏲⍀⎙

⌞⍃⎗⌎⍄⌑⍀⍊⏲⏲⍀⎙⌧⍈⏸⌖⎡⍀⌀⍊ ⌈⎟⏰⌑⍇⏰ well come to kengtung blog

⌧⏭⍁⌕⍄⌤⍃⌓⌞⍇〉⍊⏲⌢⍁⎟⌕⍚⌧⎟⏰⏣⍁⍿⌨⎞⎸⏸⍌⏲⍀⍁⌈⍁⎣⌈⎟⏰⌑⍇⏰

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

⍌⌝⍆⎅⌈⎟⏰⌑⍇⏰


⌜⎟⏰⌧⍁⌝⏱⎂⍄ 
   ⌚⎣⌀⍌⏲⍀⍁⍏⌎⍀⌝⍁⌈⍇⌝⌕⍇⌝ ⌲⍀⌴⌚⍀⍊⌝⌚⎟⏰⌀⍀⎗ ⍌⌗⎗⌰⌀⏵⌕⎕⍚ ⍌⌗⎗⍌⌨⎳⎷⌖⍂⍀⎗⍌⌝⍆⎅⌁⍊⏰⍌⏲⍀⍁ ⏣⍀⍏⌎⍀⏣⍌⏲⍆⎊⏲⍇⏸⏰⍌⏲⍆⎅⌞⍃⏹⎅⌁⍆⎫⎗
   ⍌⌝⍆⎅⍌⏲⍀⍁⍌⌗⎗⍌⌝⍆⎅⌟⍈⏸⌧⍀⍁⎅ ⌑⍃⎎⌀⍀⎙⌨⌵⍁⎟⍌⌁⎓ ⌴⌖⍌⌓⎧⌨⌵⍁⎟⍌⌝⍆⎅ ⌃⍉⎗⍌⌈⍆⍊⍍⌗⎡⌀⌨⎗⍀⍁⍍⌗⎡⌀⌑⍁ ⏣⍀⌝⍁⌞⍀⍁⍌⏱⍂⍀ 
⎯⍌⌝⍆⎅⍌⏲⍀⍁⍍⌑⎀⌀⍀⎗
   ⏣⍇⏸⏰⌨⍆⎫⏲⍀⍿⌧⍁⌝⌝⏱⎂⍄⌲⍀⌴⌚⍀⍊⌝⌚⎟⏰⌀⍀⎗ ⏲⍈⍀⌈⏸⍋⍍⏭⎞⌀⍀⎗ ⌟⏸⍁⌝⍄⍏⏣⌃⍑⌑⍄⎙⌑⍀⎗ ⌉⍆⏹⎅⌀⍀⎗⌲⍀⌀⍀⎗⌲⍀⎣ ⏣⍀⏲⍇⏸⏰⍌⏲⍆⎅
   ⌈⍁⎣⍌⏲⍀⍁⏣⍇⏸⏰⌨⍆⎫⌁⍔⎗⍏⏣ ⍏⌕⌀⍁⏳⌧⍀⍁⎅⌈⍁⎓⌨⍆⎫⏲⍄⎙⏲⍒⎟⌀⍀⎗ ⌖⍂⍀⎗⍌⌝⍆⎅⌲⍀⌚⍄⏹⌕⍀⍊⏰⍌⏲⍀⍁ ⏣⍀⍏⌎⍀⌟⍈⏸⍌⌞⎗⌲⍀⍌⌗⎗⌧⍇⌁⌎⍄